MUZYKA I ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MUZYCZNE

pomagajki - klasy 4 - 7

 

 

Podkład do piosenki Old McDonald na flet dla klasy 4 . Miłego grania !!

104_Stary_McDonald_tempo_wolne.mp3 

105_Stary_McDonald_tempo_docelowe.mp3

 

 

 

nowa / stara piosenka o instrumentach i filharmonii - śpiewamy?

 

 

PIOSENKA DLA KL.5... I NIE TYLKO :)

Wizyta w Lascaux - KL. 4

 

www.lascaux.culture.fr

Spiewajmy razem - pierwsza piosenka dla klasy 4!

 

 

 

PSO  - Przedmiotowy system oceniania - muzyka      SZKOŁA PODSTAWOWA      

Wymagania edukacyjne

UCZEŃ:      

 • Śpiewa piosenki poznane na lekcji – wybrane z pamięci
 • Gra na flecie lub innym instrumencie melodycznym gamę C i wskazane przez nauczyciela melodie / piosenki – minimum 2 w semestrze
 • Gra na instrumentach perkusyjnych ostinata, akompaniamenty do piosenek
 • Wykonuje instrument – zabawkę , zna podstawowe wartości nuti pauz, dźwięki gamy C oraz dźwięki fis, gis, b,d2 (notacja, chwyt na flet)
 • Zna instrumenty perkusyjne, strunowe i dęte i dokonuje ich podziału, wie, jak należy dbać o głos
 • zna 5 polskich tańców narodowych, ich cechy charakterystyczne,
 • odtwarza ruchem proste rytmy i schematy rytmiczne, wykonuje podstawowe kroki, figury iukłady taneczne wybranych tańców
 • wie, czym charakteryzuje się muzyka klasyczna, ludowa, taneczna,rozrywkowa, jazz
 • Próbuje opisać poznane elementy muzyki, zna sposoby notacji muzycznej dawniej i dziś
 • Wie, na czym polega budowa AB, ABA, wariacjii ronda i próbuje ją rozpoznawaćw słuchanych utworach
 • Wymienia nazwy epok w dziejach muzyki (średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, muzyka XX w.) oraz potrafi wskazać kompozytorów i utwory reprezentatywnych dla nich.

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

 

1.Oceny wystawiane są za:

 • śpiew solowy, grupowy i zbiorowy [ocena z wagą 5]
 • grę na flecie lub innym instrumencie melodycznym [ocena z wagą 5]
 • [ocena z wagą 3]
 • pracę domową [ocena z wagą 2]
 • pisemne prace kontrolne (1 zapowiedziana praca klasowa w semestrze, poprzedzona powtórzeniem materiału i podaniem pytańi zagadnień, możliwe niezapowiedziane kartkówki z materiału lekcji poprzedniej, bądź krótkie sprawdziany z 2-3 tematów) [ocena z wagą 4]
 • sposób prowadzenia zeszytu przedmiotowego [ocena z wagą 2]
 • pozalekcyjną, nadobowiązkową aktywność muzyczną [ocena z wagą 7]

 

2. Uczeń jest przygotowany do lekcji, gdy posiada: podręcznik,  zeszyt, flet,  oraz odrobioną pracę domową.

3. W każdym semestrze można przed lekcją zgłosić dwa nieprzygotowania. Każde następne będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

4. Na uzupełnienie wszelkich zaległości spowodowanych nieobecnością uczeń ma czas nie dłuższy niż dwa tygodnie, w przypadku dłuższej nieobecności  termin uzgadniany jest indywidualnie.

 

Zasady poprawiania ocen bieżących

ŚPIEW – nowa ocena nie eliminuje starej

GRA NA FLECIE / INSTRUMENTACH MELODYCZNYCH

            PROCEDURA UZYSKIWANIA OCENY

- nauczyciel omawia na lekcji zadany utwór i wstępnie go opracowuje z uczniami, dając minimum 2tygodniowy termin na jego przygotowanie 

na dowolnym instrumencie melodycznym (flet, dzwonki chromatyczne, inny instrument, jeśli dziecko uczy się na nim grać poza szkołą)

- jedynie w podanym terminie jest możliwe uzyskanie oceny celującej (wyłączając przypadek nieobecności ucznia na tej lekcji), jest możliwość

jednokrotnego przystąpienia do poprawy uzyskanej oceny na kolejnej lekcji, uczniowie nieprzygotowani otrzymują minusy,

- na kolejnej lekcji uczniowie nieprzygotowani otrzymują ocenę niedostateczną, możliwa jest jej poprawa  przez kolejne 2 tygodnie,

nie jest możliwe zaliczenie utworu na ocenę wyższą niż bardzo dobra

AKTYWNOŚĆ, PRACA NA LEKCJI – można zdobywać kolejne oceny na następnych lekcjach, liczyć się będzie rozwój bądź stagnacja ucznia

PRACA DOMOWA – jest możliwa poprawa na najbliższej lekcji po zdobyciu niesatysfakcjonującej ucznia oceny

PISEMNE PRACE SPRAWDZAJACE – Uczeń ma prawo, w uzgodnieniu z nauczy­cielem, przystąpić jeden raz do poprawy oceny z każdej pracy klasowej

i zapowiedzianego sprawdzianu w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od momentu uzyskania informacji o otrzymanej ocenie,

w czasie i w sposób uzgodniony z nauczycielem. Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu/ pracy klasowej ma obowiązek przystąpić do nich w terminie ustalonym przez nauczyciela.

Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia w przypadku jego dłuższej  nieobecności

Ustalane będą indywidualnie,  dla uczniów z  usprawiedliwioną  nieobecnością  z uwzględnieniem  trudności, jakie muszą  pokonać.

 

Zasady udostępniania do wglądu uczniom i ich rodzicom (opiekunom) sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych

Poprawione ( maksymalnie  do 2 tygodni  po  ich napisaniu) prace będą pokazywane uczniom. Nauczyciel udostępnia  prace  do wglądu zainteresowanym rodzicom na zebraniach.

ocena celująca

ocena b. dobra

ocena dobra

ocena dostateczna

ocena dopuszczająca

ocena niedostateczna

PISEMNE PRACE SPRAWDZAJĄCE WIADOMOŚCI

 

6      100 %  

6-     98 – 99% 

85 – 89 %        5 –

90-94%            5

95- 97%          5+

70 - 74%      4 -

75 - 79%      4

80 - 84%      4 +

50   -  55%     3 -

56   -  63%     3

64   -  69%     3 +

30- 34%        2-

35 - 41%       2

42  -  49%     2+

0-25%   1

26-29% 1+

ŚPIEW

Uczeń:

- śpiewa czysto intonacyjnie, solo prawidłową emisją, podejmuje udane próby solowego śpiewu, występuje z okazji różnych uroczystości/ bierze udział w zajęciach zespołu wokalnego

- śpiewa najlepiej jak potrafi, aktywnie,  nie wysila i nie przemęcza głosu

- współpracuje z grupą  (nie wyprzedza i nie opóźnia, dostosowuje siłę głosu do potrzeb)

- wskazane przez nauczyciela piosenki śpiewa z pamięci

- potrafi samodzielnie  zaśpiewać większość poznanych na lekcji piosenek z zachowaniem poprawności tekstu muz.

- śpiewa średnio aktywnie, 

- nie zawsze współpracuje z grupą 

- wskazane przez nauczyciela piosenki śpiewa częściowo  z pamięci

- potrafi samodzielnie  zaśpiewać większość poznanych  na lekcji piosenek z zachowaniem względnej poprawności tekstu muz.

- śpiewa mało aktywnie,  nie szanuje swojego głosu

- wskazane przez nauczyciela piosenki śpiewa fragmentami   z pamięci

-  z trudem samodzielnie  śpiewa  piosenki poznane na lekcji, popełnia błędy

 

- często nie uczestniczy w śpiewie,

- nie ma tekstu

- rzadko współpracuje z grupą

- nie potrafi samodzielnie  śpiewać piosenek poznanych na lekcji, popełnia rażące błędy

- nie śpiewa

- przeszkadza grupie śpiewającej

- nie potrafi śpiewać piosenek uczonych na lekcji

WARSZTAT PRACY

Uczeń:

- jest zawsze przygotowany do lekcji

- nie zapomina zeszytu, książki, fletu

- systematycznie i starannie prowadzi zeszyt

- właściwie obchodzi się z instrumentami

- z reguły jest przygotowany do lekcji

- odpowiednio prowadzi zeszyt 

- właściwie obchodzi się z instrumentami

- często zapomina zeszytu książki, fletu

- niesystematycznie prowadzi zeszyt

- notorycznie zapomina zeszytu  książki, fletu

-  zeszyt  jest niestaranny i ma liczne braki

- nie posiada zeszytu, książki,  fletu

WIEDZA O MUZYCE, AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA

Uczeń:

- w sposób wyróżniający uczestniczy w lekcji, podsuwając własne pomysły i spostrzeżenia

- w skupieniu i z uwagą słucha muzyki, przykłady muzyczne

--ma wiedzę teoretyczną opanowaną w stopniu celującym

 

- aktywnie uczestniczy w lekcji, podsuwając własne pomysły i spostrzeżenia

- w skupieniu i z uwagą słucha muzyki, zarówno prezentowanej na żywo, jak i z płyt czy kaset

- w sposób twórczy i zaangażowany ilustruje muzykę słowem, obrazem, ruchem

- potrafi wyróżnić (z pomocą nauczyciela) charakterystyczne dla danego utworu cechy,

- próbuje opisać swoje odczucia, wrażenia związane z wysłuchaną muzyką

- posiada niezbędne wiadomości teoretyczne,  rozwija  tematykę lekcji w oparciu o własne muzyczne doświadczenia

- uczestniczy w lekcji, czasem podsuwając własne pomysły i spostrzeżenia

- zazwyczaj w skupieniu i z uwagą słucha muzyki, zarówno prezentowanej na żywo, jak i z nagrań

- ilustruje muzykę słowem, obrazem, ruchem

- próbuje wyróżnić charakterystyczne dla danego utworu cechy,

- próbuje opisać swoje odczucia, wrażenia związane z wysłuchaną muzyką

- -ma wiedzę teoretyczną opanowaną w stopniu dobrym

- biernie uczestniczy w lekcji,

- rzadko aktywnie słucha muzyki

- niezbyt trafnie ilustruje muzykę słowem, obrazem, ruchem

- czasem próbuje opisać swoje odczucia, wrażenia związane z wysłuchaną muzyką,

-ma  dostateczną wiedzę teoretyczną

-  jest pasywny podczas lekcji

-  rzadko aktywnie słucha muzyki,- nie ilustruje muzyki słowem, obrazem, ruchem

- rzadko podejmuje próby opisu swoich wrażeń związanych z wysłuchaną muzyką,

--ma minimalną wiedzę teoretyczną

- nie posiada nawet minimalnej wiedzy z zakresu  muzyki

- nie uczestniczy  w lekcji

 

GRA NA FLECIE     / innym instrumencie melodycznym

uczeń:                                          

- uczeń gra na flecie utwory a’vista, gra bezbłędnie zadane utwory w terminie zaliczeń / gra inne utwory  

dodatkowe, wybierane samodzielnie i wskazane przez nauczyciela / uczestniczy w zajęciach kółka instrumentalnego / gra na innym instrumencie poza szkołą

- ma własny flet i książkę / nuty

- gra w czasie do tego wyznaczonym

- prawidłowo stosuje poznane chwyty

- potrafi podpisać nuty nazwami literowymi

- gra melodie a’ vista (bardzo proste)  i po uprzednim przygotowaniu w domu

 

 

- ma własny flet i książkę / nuty

- gra w czasie do tego wyznaczonym

- z reguły prawidłowo stosuje poznane chwyty

- potrzebuje pomocy przy podpisywaniu nut nazwami literowymi

- gra melodie po uprzednim przygotowaniu w domu

-  nie zawsze ma własny flet i książkę / nuty

- gra w czasie do tego wyznaczonym

- często myli  poznane chwyty, nie pamięta wszystkich

-- nie potrafi podpisać nut nazwami literowymi

- gra fragmenty zadanych melodii

-  nie zawsze ma własny flet i książkę / nuty

- zna tylko kilka chwytów, z reguły nieprawidłowo je stosuje

- nie potrafi podpisać nut nazwami literowymi

- potrafi zagrać niewielki fragment zadanej melodii

 

- notorycznie nie ma fletu lub książki / nut do grania

- nie potrafi prawidłowo zastosować ani jednego chwytu

- nie potrafi podpisać nut nazwami literowymi

-nie potrafi zagrać nawet małej części zadanej melodii

                                                                                                                                                                                                                               Ewa Bogusławska

                                                                                                                                                                                                       

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Józefa Hallera
  Zbigniewa Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk
 • (58) 346 96 48

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 612742

Copyright © 2016-2017 ZKPiG nr 12 w Gdańsku - wszystkie prawa zastrzeżone.